Actualitat

El mes de febrer de 2021, formació al personal de l'Ajuntament de Girona sobre procediment administratiu.

El 18/2/2021, sessió sobre Transparència, informació pública i rendició de comptes adreçada als alumnes del Postgrau de Dret Local (EAPC-UAB).

Els mesos de novembre i desembre de 2020, formació al personal del Departament de Territori i Sostenibilitat i de la UAB, en el curs organitzat per l'EAPC sobre "Transparència i accés a la informació".

El mes de novembre de 2020, acompanyament en el MOOC "Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri" (6a edició).

Els mesos d'octubre, novembre i desembre de 2020, formació en línia a personal de TMB sobre protecció de dades personals, organitzat per TMB, Direcció de Bon Govern.

El mes d'octubre de 2020, ponència sobre "Transparència i els límits derivats de la protecció de dades", en el marc del VIII Seminari d'actualització jurídica i dret local, organitzat per la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC).

El mes d'octubre de 2020, formació en línia a personal d'entitats locals, sobre transparència i protecció de dades, organitzat pel Consell Comarcal de la Cerdanya.

Els mesos d'octubre i novembre de 2020, formació en línia a personal de l'Ajuntament de Girona, sobre transparència i protecció de dades, organitzat per l'Ajuntament de Girona.

Els mesos de setembre i octubre de 2020, curs virtual sobre el tractament de dades personals a l'Administració, a persones empleades de l'Administració Local (EAPC).

El mes de juliol de 2020, formació en línia a personal de TMB sobre protecció de dades personals, organitzat per TMB, Direcció de Bon Govern.

El mes de juny de 2020, formació en línia a personal d'entitats de l'Administració Local sobre "Transparència i protecció de dades". Organitzat per l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

Els mesos de maig i juny de 2020, formació al personal del Departament d'Interior, en el curs organitzat per l'EAPC sobre "Transparència i accés a la informació".

El 8/6/2020, ponència en el Màster de Societat de la Informació, relativa a "Procediments administratius en la Societat de la Informació", organitzat per l'ICAB.

El mes de maig de 2020, formació en línia a personal d'entitats de l'Administració Local sobre "Transparència i protecció de dades". Organitzat per l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

El mes de maig de 2000, acompanyament a les 1.200 persones que fan el MOOC "Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri" (5a edició).

El mes d'abril de 2020, formació en línia a personal d'entitats de l'Administració Local sobre "Transparència i protecció de dades". Organitzat per la Diputació de Lleida.

Del mes d'abril a juny de 2020, 1a edició del curs en línia "Protección de Datos y Transparencia. El límite entre ambos derechos". Organitzat per ESAGED-UAB.

Els mesos de març i abril de 2020, curs virtual sobre el tractament de dades personals a l'Administració, a persones empleades de l'Administració Local (EAPC).

El 22 de febrer de 2020, ponència sobre transparència i protecció de dades al Postgrau en Administració Electrònica i Govern Obert, organitzat per la Diputació de Girona i la Fundació UdG, amb la col·laboració del Consorci AOC.

El 20 de febrer de 2020, píndola formativa sobre transparència i protecció de dades per al personal de les secretaries d'alts càrrecs, a l'EAPC.

El 13 de febrer de 2020, sessió sobre inspecció i expedients sancionadors al Màster en Dret Digital i Societat de la Informació a l'Institut de Formació Contínua (IL3-UB).

El 30 de gener de 2020, sessió sobre Transparència, informació pública i rendició de comptes adreçada als alumnes del Màster interuniversitari en gestió pública a l'EAPC.

El 29 de novembre de 2019, formació al personal de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), en el "Seminari obert sobre transparència i protecció de dades a AQU Catalunya".

El 26 de novembre de 2019, formació a l'EAPC al personal jurídic i tècnic de les universitats, en una jornada sobre "Com afecta la llei de la transparència en la tramitació dels processos selectius de professorat universitari", organitzada per la Direcció General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya.

El 14 de novembre de 2019, sessió sobre Transparència, informació pública i rendició de comptes adreçada als alumnes del Postgrau en gestió de documents electrònics, organitzat per l'Escola d’Administració Pública de Catalunya, l'Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la UAB i l'Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya.

El mes de novembre de 2019, formació al personal administratiu i tècnic de l'Ajuntament de Girona, en el curs "Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri", en 4 sessions presencials de 3h cadascuna.

El mes d'octubre i novembre de 2019, formació al personal del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el curs organitzat per l'EAPC sobre "Transparència i accés a la informació".

El 24 d'octubre de 2019 ponència a la Universitat de Girona, que conjuntament amb la CRUE (Universidades Españolas) organitza les "XXXVIII jornades de Gerència Universitària", en el taller "La universitat transparent, davant la comunitat universitària i la societat". Enllaç al programa de les jornades aquí. Aquestes jornades finalment es van suspendre.

Del 14 d'octubre al 4 de novembre de 2019, acompanyament a les persones que fan el MOOC "Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri".

El 10 d'octubre de 2019 ponència a la Universitat de València al "II Seminario Internacional Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial. Datos e inteligencia artificial en el sector público: la importancia de las garantías jurídicas”. Enllaç al programa del seminari aquí. A resultes del seminari s'ha efectuat una Declaració que es pot consultar aquí.

El mes d'octubre de 2019, formació al personal tècnic de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, en un curs sobre procediment sancionador, en 4 sessions presencials de 4h cadascuna.

El 30 de setembre de 2019, ponència a Barcelona sobre "El nou delegat de protecció de dades" al "Seminari d'actualització. Consells Comarcals al dia. Protecció de dades", organitzat per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.