Consultoria

Amb el servei de consultoria per a les entitats del sector públic, assessoro i acompanyo en la gestió d’assumptes vinculats a diverses matèries i/o especialitats, amb la finalitat d’ajudar en la tramitació dels procediments i en la presa de decisions. Les condicions i modalitat del servei poden ser a mida, totalment adaptades a les necessitats de cada entitat.

Les matèries i/o especialitats en las quals presto el servei de consultoria són les següents:

a) Protecció de dades personals:

 • Adaptació al Reglament general de protecció de dades (RGPD)

 • Supervisió en la gestió de les dades personals

 • Realització d'auditories, com a eina per a l'avaluació del compliment normatiu (art. 24 RGPD)

 • Assessorament puntual i resolució de dubtes

b) Transparència:

 • Assessorament en la gestió del Portal de Transparència i altres canals de divulgació d'informació

 • Assessorament en la gestió de sol·licituds d’accés a informació pública

 • Suport en la tasca de ponderació entre la transparència i altres drets o interessos que operen com a límits, en especial el derivat del dret a la protecció de dades

 • Auditories d'avaluació del grau de compliment de les obligacions de transparència (imposades per art. 6.3 Llei 19/2015 i 15 Decret 8/2021).

c) Procediment administratiu (procediment administratiu general, revisió dels actes i recursos, control jurisdiccional, potestat inspectora i sancionadora, responsabilitat patrimonial, etc.)

 • Disseny de la tramitació de procediments administratius

 • Assessorament en Administració electrònica

 • Assessorament en la tramitació de procediments administratius específics

 • Altres ajudes puntuals i resolució de dubtes

d) Contractació pública:

 • Redacció i/o supervisió de plecs

 • Assessorament i supervisió en la tramitació dels procediments de contractació pública

 • Assessorament a empreses en les licitacions

Entre les entitats a les que presto o he prestat serveis de consultoria estan les següents:

 • Institut Català del Sòl (INCASÒL).

 • Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).

 • Agència de Residus de Catalunya (ARC).

 • Síndic de Greuges.

 • Agència d'Habitatge de Catalunya (AHC).

 • Diputació de Barcelona (DIBA).

 • Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB).

 • Fundació TIC Salut Social (TIC Salut).

 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet.

 • Ajuntament de Castelló d'Empúries.

 • Ajuntament de Riu de Cerdanya.

Per a més informació, pots escriure'm a consultoria@sanjoseconsultor.cat