Consultoria

Amb el servei de consultoria per a les entitats del sector públic, assessoro i acompanyo en la gestió d’assumptes vinculats a diverses matèries i/o especialitats, amb la finalitat d’ajudar en la tramitació dels procediments i en la presa de decisions. Les condicions i modalitat del servei poden ser a mida, totalment adaptades a les necessitats de cada entitat.

Les matèries i/o especialitats en las quals presto el servei de consultoria són les següents:

a) Protecció de dades personals:

 • Adaptació al Reglament general de protecció de dades (RGPD)
 • Supervisió en la gestió de les dades personals
 • Assessorament puntual i resolució de dubtes

b) Transparència:

 • Assessorament en la gestió del Portal de Transparència i altres canals de divulgació d'informació
 • Assessorament en la gestió de sol·licituds d’accés a informació pública
 • Suport en la tasca de ponderació entre la transparència i altres drets o interessos que operen com a límits, en especial el derivat del dret a la protecció de dades

c) Procediment administratiu (procediment administratiu general, revisió dels actes i recursos, control jurisdiccional, potestat inspectora i sancionadora, responsabilitat patrimonial, etc.)

 • Disseny de la tramitació de procediments administratius
 • Assessorament en Administració electrònica
 • Assessorament en la tramitació de procediments administratius específics
 • Altres ajudes puntuals i resolució de dubtes

d) Contractació pública:

 • Redacció i/o supervisió de plecs
 • Assessorament i supervisió en la tramitació dels procediments de contractació pública
 • Assessorament a empreses en les licitacions

Per a més informació, pots escriure'm a consultoria@sanjoseconsultor.cat