Formació

Amb aquest servei ofereixo activitats formatives a mida per al personal de les entitats públiques, adaptades a les necessitats i característiques de cada entitat.

És formació en modalitats presencial o virtual, en continguts relacionats amb les matèries següents:

a) Protecció de dades personals

b) Transparència (publicitat activa i dret d’accés a la informació pública)

c) Dret administratiu en general: procediment administratiu; revisió dels actes i recursos; control jurisdiccional; potestat inspectora i règim sancionador; responsabilitat patrimonial, contractació pública, etc.


La contractació d'activitats docents dutes a terme per persones físiques no estan sotmeses a les disposicions de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, referents a la preparació i l'adjudicació del contracte:
"Article 310Règim de contractació per a activitats docents1. En els contractes que tinguin per objecte prestar activitats docents en centres del sector públic desenvolupades en forma de cursos de formació o perfeccionament del personal al servei de l’Administració, o quan es tracti de seminaris, col·loquis, taules rodones, conferències, col·laboracions o qualsevol altre tipus d’activitat similar, sempre que aquestes activitats les duguin a terme persones físiques, les disposicions d’aquesta Llei no són aplicables a la preparació i l’adjudicació del contracte.2. En aquesta classe de contractes es pot establir el pagament parcial anticipat, amb la constitució prèvia de garantia per part del contractista, sense que se’n pugui autoritzar la cessió.3. Per acreditar l’existència dels contractes a què es refereix aquest article, n’hi ha prou amb la designació o el nomenament per l’autoritat competent."

Entre les entitats a les que presto o he prestat serveis de formació estan les següents:

 • Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).

 • Departament de Justícia de la Generalitat .

 • Departament de Cultura de la Generalitat.

 • Departament d'Educació de la Generalitat.

 • Departament de Salut de la Generalitat.

 • Síndic de Greuges.

 • Associació Catalana de Municipis (ACM).

 • Diputació de Barcelona.

 • Diputació de Lleida.

 • Diputació de Tarragona.

 • Diputació de Girona.

 • Transports Municipals de Barcelona (TMB).

 • Ajuntament de Girona.

 • Ajuntament de Castelló d'Empúries.

 • Consell Comarcal de la Cerdanya.

 • Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).

 • UOC Corporate.

Per a més informació, pots escriure'm a formacio@sanjoseconsultor.cat