Repositori

Vídeos

Aquí tens uns enllaços a vídeos amb participacions en jornades i activitats formatives sobre protecció de dades, transparència i accés a la informació pública, que estan disponibles a internet:

Col·laboracions escrites

He col·laborat en diversos llibres i revistes jurídiques, sobretot en matèria de protecció de dades. Pel que fa a les col·laboracions escrites, destaco les següents:

  • “Comentario a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal”; coordinat per Antonio Troncoso. Ed. Civitas. Madrid 2010.

  • Especial de El consultor de los Ayuntamientos “E-lecciones municipales: más que elecciones”. Coordinat per Roger Cots i Valverde. Ed. Wolters Kluwer. Maig 2019. Article sobre “La protecció de dades en l’àmbit dels regidors”.

  • Especial de El consultor de los Ayuntamientos “Protección de datos: La privacidad al servicio de la ciudadanía”. Coordinat per Ascensión Moro Cordero. Ed. Wolters Kluwer. Juliol 2019. Article sobre “Autoridades de Control y Régimen Sancionador del RGPD y la LOPDGDD”.

  • "La destrucció d'informació pública. Una mirada multidisciplinària sobre l'eliminació ordenada de la documentació". Oficina Antifrau de Catalunya i Associació d'Arxivers Gestors documentals de Catalunya. Article "La protecció de dades en la destrucció i la conservació de la informació: com fer-ho bé"

  • "Casos prácticos de procedimiento administrativo y proceso contencioso-administrativo", coordinat per Ramon Galindo Caldés i altres. Ed. Tecnos 2021.

  • "Comentario al RGPD y LOPDGDD" coordinat per Antonio Troncoso Reigada. Ed. Civitas, Pamplona. 2021.

Així mateix, formo part de l’equip de col·laboradors del blog de la Revista Catalana de Dret Públic (RCDP), i també escric periòdicament a l’espai temàtic “Gestió de Dades” de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). Poso a continuació l’enllaç a alguns articles que he escrit i que estan disponibles a internet:

Sistema de garanties de la legislació de transparència (part 2)

Sistema de garanties de la legislació de transparència (part 1)

La COVID-19: preguntes i respostes sobre l'impacte en la protecció de dades personals

La protecció de dades personals com a límit a la transparència (La DaDa)

La protecció de dades en la destrucció i la conservació de la informació: com fer-ho bé (Oficina Antifrau de Catalunya i Associació d'Arxivers Gestors de Documents de Catalunya)

Els portals de transparència i el límit de la protecció de dades (RCDP)

Què passa si una Administració pública vulnera el dret a la protecció de dades? (part III)

Què passa si una Administració pública vulnera el dret a la protecció de dades? (part II)

Què passa si una Administració pública vulnera el dret a la protecció de dades? (part I)

La protecció de la persona denunciant

“Ja soc aquí”. Si parlés, això és el que ens diria l’RGDP – Carles San José

#eapcOpenLab: La protecció de dades personals és un límit a la (bona) Administració? – Carles San José Amat

La nova LOPDGDD: una visió general i un apunt particular per a les administracions públiques – Carles San José Amat

L’aterratge del RGPD: eines de l’apdcat

El dret d’accés a les pròpies dades del RGPD i la confusió amb altres drets d’accés

La nova LOPDGDD: aspectes més destacables en els tractaments de les AAPP

Anonimització i pseudonimització de les dades

El deure de supressió de les dades enfront del deure de conservació dels documents

La protecció de dades com a límit al dret d’accés

La protecció de dades com a límit a la publicitat activa

Una visión panorámica de la nueva LOPDGDD

El acceso a expedientes de procesos selectivos de las AAPP (1)

El acceso a expedientes de procesos selectivos de las AAPP (2)